Đầm suông nhúng ngực +  thắc đai

Đầm suông nhúng ngực + thắc đai